Ledige stillinger - Våg å leve

Stillingsslepp Vågå, Lom og Sel

Har du det i deg?

Aktive stillingsutlysinger

PS: Søknadsfristene må dobbeltsjekkes på NAV sine sider

19
FEB
Politiet, Innlandet pd
Tjenesteenhetsleder/lensmann Nord-Gudbrandsdal - Innlandet pd for Politiet, Innlandet pd

Politiet, Innlandet pd

Vangsvegen 155
2670 OTTA

Innlandet politidistrikt er landets største politidistrikt i geografisk utstrekning. Distriktet dekker fylkene Oppland og Hedmark og har ca 800 ansatte som daglig jobber for et tryggere Innland. Innlandet er i stadig vekst og har rikt næringsliv samt et godt utbygd skole- og utdanningstilbud. Innlandet er et spennende og mangfoldig distrikt med variert kulturtilbud og attraktive turistdestinasjoner. Distriktet har også flere større hovedfartsårer, både veier og jernbaner, samt flere grenseoverganger til Sverige.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning , og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.


Tjenesteenhetsleder/lensmann Nord-Gudbrandsdal - Innlandet pd


I tjenesteenhet Nord-Gudbrandsdal er det nå ledig fast stilling som tjenesteenhetsleder/lensmann. Fra 1.4.18 vil tjenesteenheten være en del av driftsenhet Innlandet midt sammen med tjenesteenhetene Hamar, Ringsaker, Lillehammer og Midt-Gudbrandsdal. Tjenesteenheten omfatter kommunene Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Lesja og Dombås og består av tjenestestedene Otta, Lom og Dombås. Tjenesteenhetsleders kontorsted er Otta. Tjenesteenheten er egen vaktregion med en kombinasjon av aktiv tjeneste og beredskapsvakt.

Den som ansettes plikter å rette seg etter fremtidige beslutninger som organisatoriske, arbeids- og/eller ansvarsmessige endringer knyttet til stillingen.

Det kreves plettfri vandel. En uttømmende og utvidet politiattest må innhentes og leveres før en eventuell ansettelse.

Arbeidsoppgaver

 • Leder av Nord-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt
 • Namsmann for kommunene i tjenesteenheten
 • Deltager i driftsenhet Innlandet midt sin ledergruppe
 • Personalansvar, budsjett og resultatansvar
 • Sørge for planmessig polititjeneste (forebygging, beredskap og etterforsking) med høy kvalitet som er kunnskapsstyrt og har gjennomgående forebyggende innretning
 • Utvikle godt medarbeiderskap, ønsket kultur og god medarbeidertilfredshet i egen enhet
 • Sikre en helhetlig styring i enheten i tråd med gjeldende lover, regler og retningslinjer samt overordnede beslutninger og prioriteringer

Kvalifikasjoner

 • Politi(høg)skolen eller master i rettsvitenskap
 • Relevant ledererfaring
 • Relevant lederutdanning. Lang ledererfaring med god resultatoppnåelse kan kompensere for manglende utdanning.
 • Bred erfaring fra politiets ulike oppgaver og ansvarsområder
 • Kunnskaper om helse, miljø og sikkerhet
 • God resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • Det er ønskelig med erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser
 • Kunne klareres for HEMMELIG jfr. Sikkerhetsloven

Utdanningsretning

 • Juridiske fag
 • Politi

Utdanningsnivå

 • politiskole/politihøgskole
 • høyskole/universitet, mastergrad

Personlige Egenskaper

 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Evne til å sette retning, drive endring og skape resultater i samhandling med andre

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som lensmann (sko 0326) fra kr. 686.900,- til kr. 792.700,-. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til statens pensjonskasse.
 • Ansettelse skjer i henhold til enhver tid gjeldende lover og regler.
 • Det er 6 mnd. prøvetid.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinformasjon

Terje Krogstad, Driftsenhetsleder, 488 86787, terje.krogstad@politiet.no

Arbeidssted


 Otta

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Politiet, Innlandet pd

Ref. nr.:201800749
Heltid, Fast stilling
Søknadsfrist: 18.02.2018


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3695861060&company_id=3586294098&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Stillingsnummer: 0517-2018-02-3 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

19
FEB
Sel kommune
Kommunepsykolog, 100% fast stilling for Sel kommune

Sel kommune

2670 OTTA

.

Kommunepsykolog, 100% fast stilling

St.id 1885

Vi søker etter deg som med din psykologfaglige kompetanse kan være med å styrke vårt tverrfaglige tilbud til barn, unge og voksne og tilbyr bl.a. muligheter for å kunne påvirke stillingen og delta i spennende utviklingsarbeid. Stillingen skal bidra til å styrke kommunens tverrfaglige arbeid på psykisk helse og rusfeltet, med et særskilt fokus på barn, unge og deres familier. Stillingen er delvis finansiert gjennom

Helsedirektoratet sin tilskuddsordning. Psykologen er organisatorisk plassert i stab under kommunalsjef. Sel kommune har et mål om å styrke forebygging, tidlig intervensjon og forpliktende samhandling på tvers av fag og tjenester, for å kunne tilby våre innbyggere treffsikre, helhetlige og faglig gode tiltak og tjenester.

Vi kan tilby:

 • varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke kolleger
 • varierte og gode velferdsordninger i tillegg til gode pensjons- og forsikringsordninger

Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. Arbeidstid vil i hovedsak være på dagtid.

Oppgaver:
 • psykologen skal gjennom klinisk arbeid, veiledning til ansatte og deltakelse i kartlegging og planlegging bidra til innsats på flere nivåer i kommunens arbeid for gode leve og oppvekstsvilkår for barn og unge
 • forpliktende og tverrfaglig samhandling med både kommunale og eksterne samarbeidspartnere, bl. a. tett samarbeid med kommunens helsestasjon og avdeling for psykisk helse
 • delta i prosjektarbeid med mål om å styrke det tverrfaglige kommunale tilbudet for barn, unge og voksne

Kvalifikasjonskrav:
 • psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon

Det er ønskelig at søker har:
 • relevant praksis og arbeidserfaring
 • erfaring fra tverrfaglig samhandling rundt barn og unge

Personlige egenskaper:
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne og vilje til forpliktende samhandling
 • nysgjerrig og engasjert, med interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid
 • fleksibel og løsningsorientert
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse, jfr. Helsepersonelloven § 20 a.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef Iren Ramsøy 920 44 784.

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillingar.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Søknadsfrist: 01.03.2018

Arbeidsgiver: Sel Kommune

Sted: Sel kommune

Hentet fra: www.sel.kommune.no

Se annonse

Stillingsnummer: 0517-2018-02-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

20
FEB
Statnett SF Stasjonsgruppe Vågåmo (DNMV)
Energimontør for Statnett SF Stasjonsgruppe Vågåmo (DNMV)

Statnett SF Stasjonsgruppe Vågåmo (DNMV)

2680 VÅGÅ

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Energimontør

Har du fagbrev som energimontør, er samarbeidsorientert og nøyaktig, og motiveres av en mulighet til å få være med og drifte og videreutvikle det norske kraftnettet? Da kan du være den vi ser etter! I Statnett ivaretar vi et av Norges sterkeste fagmiljø i kraftbransjen, og vi kan tilby deg et solid faglig miljø innen lednings- og stasjonsdrift. Vi har et trivelig og uformelt arbeidsmiljø, og har et sterkt fokus på våre medarbeideres utvikling og trivsel.

Stasjonsgruppe Vågåmo er organisatorisk plassert i divisjon Drift & Marked som har ansvaret for å vedlikeholde og fornye Statnetts anlegg, og innenfor gitte økonomiske rammer sikre at kraftnettet er tilgjengelig. Vi er nå på jakt etter en driftig ny medarbeider som vil arbeide med drift og vedlikehold av Statnetts lednings- og stasjonsanlegg. Arbeidsoppgavene vil være dynamiske iht. de utfordringer vi står overfor. Stillingen er tilknyttet Stasjonsgruppe Vågåmo, og søkere må påregne arbeid innenfor hele Driftsgruppe Midt-Norge. I noen grad må søkere også kunne påregne arbeid relatert til drift, vedlikehold og prosjekter i andre deler av landet. Oppmøtested vil være Sogndal i Sogn og Fjordane.

Beredskapen i området er organisert som frivillig påkalling utenom ordinær arbeidstid, men energimontører kan også pålegges å delta i beredskapsvakt i de tilfeller det eventuelt er nødvendig å opprette slik ordning. Det er forventet at montører ved lednings- og stasjonsområder i Statnett i stor grad samarbeider mellom fagområdene. Vi ser etter deg med solid motivasjon for fagfeltet, og som er både selvgående og nøyaktig. Det er en klar forventning om at du er åpen for å påta deg oppgaver relatert både til linjearbeider og stasjonsarbeider i planområdets geografiske område ved behov.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Drift, vedlikehold og beredskap av Statnett sine anlegg
 • Havarihåndtering i eget og andre lednings-/stasjonsområder
 • Ivareta LFS og HMS-funksjonen i egne og eksterne prosjekter
 • Ved behov delta i drift og vedlikeholdsoppgaver for andre planområder
 • Kontakt med grunneiere og eksterne entreprenører
 • Prosjektarbeid i eget område og sammen med lednings- og stasjonsgrupper andre steder i Norge
 • Beredskapsvakt ved ekstraordinære tilfeller utenom ordinær arbeidstid

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som energimontør
 • Teknisk fagskole er en fordel
 • Teoretisk teknisk kompetanse ut over fagbrev er ønskelig
 • Bilsertifikat klasse BE
 • Erfaring fra drift, vedlikehold og bygging av transformatorstasjoner 22kV - 420kV.
 • Fortrolig med data som arbeidsverktøy
 • Flytende norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner - må kunne jobbe i team
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Strukturert og nøyaktig
 • Opptatt av HMS-arbeid

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

På grunn av planområdets geografiske utstrekning må reising påregnes.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med stasjonsleder, Terje Pedersen, mobil tlf.nr.900 83 879. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Terje Pedersen, Mobil +47 90083879

Stillingsnummer: 0515-2018-02-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

19
FEB
Lom idrettslag og Skjåk idrettslag
Daglig leder for Lom idrettslag og Skjåk idrettslag

Lom idrettslag og Skjåk idrettslag

2686 LOM

.

Daglig leder

Lom IL og Skjåk IL er to aktive breddeidrettslag som i dag har gruppeaktivitetene fotball, håndball, barneidrett, turn/gym, svømming, ski, ishockey, friidrett og kampsport.

Vi er ute etter en kreativ og resultatorientert person som har høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, god økonomisk forståelse og stor interesse og kunnskap om idrett.
Stillinga er ei tre års prosjektstilling men målet er at den skal bli fast når prosjektperioden er over. Vi har hatt stillingen besatt i 1,5 år. I denne tiden er det lagt et veldig godt grunnlag for videre arbeid.

Oppgaver som vil ligge til stillingen omfatter daglig drift av idrettslagene når det gjelder kontorfunksjon, økonomi og støttefunksjoner for grupper og utvalg. Daglig leder skal også være styrenes sekretær og saksbehandler og vil i tillegg ha som en av sine hovedoppgaver å jobbe med salg av - og oppfølging av - sponsoravtaler.
Ut over daglig drift er daglig leder en sentral person i forbindelse med utviklingen, markedsføringen og gjennomføringen av ulike aktiviteter.
Hovedmålene med stillinga er positiv utvikling av økonomi og aktivitetstilbud, samt tilrettelegging for frivillige i idrettslagene så vi sikrer gode arbeidsvilkår og kontinuitet.
Vi kan tilby ei spennende og utfordrende stilling med stor frihet til å styre egen hverdag, gode arbeidsvilkår og trivelige kolleger.
Arbeidsplass vil være både i Lom og Skjåk, med kontor i begge kommuner.
Lønn etter avtale.
Tiltredes snarest.

Søknadsfrist: 25.02.2018

Arbeidsgiver: Lom idrettslag og Skjåk idrettslag

Sted: Lom

Bransjer: Idrett og trening

Hentet fra: FINN

Se annonse

Stillingsnummer: 0513-2018-02-3 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Finn

21
FEB
Sel kommune
Undervisningsstilling, 100% vikariat for Sel kommune

Sel kommune

2670 OTTA

.

Undervisningsstilling, 100% vikariat

St.id. 1886

Otta skole har ledig 100 % vikariat ut skoleåret 2017/2018.

Ønskede kvalifikasjoner: Grunnskolelærer.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til rektor Bente Krogsæter på tlf. 41 55 27 67 eller til inspektør Kristin Sandnes på tlf. 48 11 46 85.

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Søknadsfrist: 15.02.2018

Arbeidsgiver: Sel Kommune

Sted: Sel kommune

Hentet fra: www.sel.kommune.no

Se annonse

Stillingsnummer: 0517-2018-02-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

23
FEB
Vågå kommune
Konsulent ved skatteoppkrevjarkontoret for Vågå kommune

Vågå kommune

2680 VÅGÅ

.

Konsulent ved skatteoppkrevjarkontoret

Vi ønskjer søkjarar med:


Økonomisk/administrativ høgskule og eller anna relevant utdanning. Praksis frå kommunal/offentlig forvaltning generelt og innfordringsområdet spesielt. Gode IKT kunnskapar er ein føresetnad.

Erfaring med eitt av dataprogramma SOFIE (skatt) eller EIK (kommunal innfordring) vil vere ein fordel, men ikkje noko krav.

Arbeidsoppgåver:

 • Ajourhald av skatterekneskapet
 • Innkrevjing av skatt og kommunale krav
 • Sakshandsaming (pr. tlf og ved frammøte)
 • Reskontroføring (arbeidsgjevarar og personlege skatteytarar)
 • Eventuelt andre arbeidsoppgåver

Vi kan tilby:


Konkurransedyktige løns- og arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø

Tilsetting skjer på dei vilkår som går fram av gjeldande lovar, regler og avtaler.

Nærare opplysningar om stillinga får du ved å kontakte skatteoppkrevjar Svein Morten Haverstad, tlf 61 29 36 55

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema. Vedlegg til søknaden kan leggjast ved elektronisk skjema eller sendast som e-post til postmottak@vaga.kommune.no

Søknadsfrist: 19 februar 2018


Vågå kommune er opptekne av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar å søkje uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller nasjonal bakgrunn.

Vi gjer merksam på at søkjarnamn kan bli offentliggjort sjølv om ein reserverer seg mot det jf off.lova §25. Du vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Arbeidsgiver: Vågå kommune

Sted: Vågå kommune

Hentet fra: Kommuner-1

Se annonse

Stillingsnummer: 0515-2018-02-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

23
FEB
Vågå kommune
Kontormedarbeidar/sekretær - 100% fast stilling ved servicetorget for Vågå kommune

Vågå kommune

2680 VÅGÅ

.

Kontormedarbeidar/sekretær - 100% fast stilling ved servicetorget

To av våre tilsette i servicetorget sluttar for å bli pensjonistar. I den samanheng skal vi skal rekruttere ny medarbeidar til eit godt arbeidsmiljø med mange utfordrande og interessante arbeidsoppgåver.

Den som blir tilsett vil få hovudansvar for politisk sekretariat og skal elles ta del i dei arbeidsoppgåvene som til ei kvar tid ligg til servicetorget.

Servicetorget skal utføre oppgåver som post- og telefonteneste, skranketenester, faktura/dokument-skanning, billettsal, utleige grendahus, div saksbehandling m.m.

Vi søkjer ein medarbeidar som:

 • har relevant utdanning på fagbrevnivå og/eller relevant arbeidserfaring
 • er personleg eigna, serviceinnstilt, fleksibel og løysingsorientert
 • har gode kommunikasjonsevner både skriftleg og munnleg
 • kan arbeide nøyaktig, sjølvstendig og tek initiativ
 • er godt kjente med å bruke pc i daglege arbeidsoppgåver

Stillinga er ledig frå 01.04.18

Du får løn etter avtale og medlemskap i ei god pensjonsordning. Nærare opplysningar om stillinga kan du som er interessert få hjå tenesteleiar Arne Heier tlf. 61 29 36 23/97 73 04 42 eller arkivansvarleg Sonja Tangen 61 29 36 10.

Søknad m/CV skal sendast på elektronisk søknadsskjema. Kopi av attestar og vitnemål skal berre sendast etter nærare avtale eller leverast i samband med intervju.

Søknadsfrist: 13.02.18.

Vågå kommune er opptekne av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar å søkje uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn.

Vi gjer merksame på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om ein reserverer seg mot det, jf. Off.lova §25. Du vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Arbeidsgiver: Vågå kommune

Sted: Vågå kommune

Hentet fra: Kommuner-1

Se annonse

Stillingsnummer: 0515-2018-02-3 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

23
FEB
Vågå kommune
Kontormedarbeidar - 100% engasjement for Vågå kommune

Vågå kommune

2680 VÅGÅ

.

Kontormedarbeidar - 100% engasjement

Den som blir tilsett vil få hovudansvar for skranke- og telefontenesta og skal elles ta del i dei arbeidsoppgåvene som til ei kvar tid ligg til servicetorget.

Servicetorget skal utføre oppgåver som post- og telefonteneste, skranketenester, sekretariatsoppgåver, faktura/dokument-skanning, billettsal, utleige grendahus, div saksbehandling m.m.

Vi søkjer ein medarbeidar som:

 • har relevant utdanning på fagbrevnivå og/eller relevant arbeidserfaring
 • er personleg eigna, serviceinnstilt, fleksibel og løysingsorientert
 • har gode kommunikasjonsevner både skriftleg og munnleg
 • kan arbeide nøyaktig, sjølvstendig og tek initiativ
 • er godt kjente med å bruke pc i daglege arbeidsoppgåver

Det vil i løpet av året bli sett på mogleg samarbeid om ulike arbeidsoppgåver med nabokommunar. Vi er også inne i eit år med oppfølging av eit krevjande budsjett, noko som kan føre til omplassering av fast tilsette. Denne stillinga er difor utlyst som ei engasjementstilling for 2018, men med høve for fast tilsetjing dersom tilhøva for øvrig ligg til rette for det frå 2019.

Stillinga er ledige frå 01.03.18

Du får løn etter avtale og medlemskap i ei god pensjonsordning. Nærare opplysningar om stillinga kan du som er interessert få hjå tenesteleiar Arne Heier tlf. 61 29 36 23/97 73 04 42 eller arkivansvarleg Sonja Tangen 61 29 36 10.

Søknad m/CV skal sendast på elektronisk søknadsskjema. Kopi av attestar og vitnemål skal berre sendast etter nærare avtale eller leverast i samband med intervju.

Søknadsfrist: 13.02.18.

Vågå kommune er opptekne av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar å søkje uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn.

Vi gjer merksame på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om ein reserverer seg mot det, jf. Off.lova §25. Du vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Arbeidsgiver: Vågå kommune

Sted: Vågå kommune

Hentet fra: Kommuner-1

Se annonse

Stillingsnummer: 0515-2018-02-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

24
FEB
Veksthuset Rekruttering AS avd Otta
Dyktige tømrere søkes! for Veksthuset Rekruttering AS avd Otta

Veksthuset Rekruttering AS avd Otta

2670 OTTA

.

Dyktige tømrere søkes!

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk, ledelse, økonomi/regnskap, samt administrative funksjoner i offentlig og privat sektor. Selskapet, med hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Elverum, Hamar, Brumunddal, Trondheim, Otta og Vestfold, samarbeider tett med attraktive bedrifter i disse områdene. Mer informasjon på www.vhr.no

Vår kunde er i sterk vekst og vi trenger derfor flere dyktige tømrere !
Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som tømrer/snekker eller lang erfaring
 • Må ha en god tegningsforståelse
 • Har fokus på å jobbe effektivt og levere arbeid av god kvalitet
 • Må beherske norsk språk godt

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv, utadvendt og fleksibel
 • Punktlig og initiativrik
 • Yrkesstolthet

Vi tilbyr:
 • En variert og spennende arbeidshverdag
 • Lengre engasjement, og fast ansettelse for den rette
 • Konkurransedyktige vilkår
 • Primært arbeidssted er Gudbrandsdalen

Kan dette være noe for deg:
Ta kontakt med Knut på tlf: 918 84 277 / knut@vhr.no eller Rita på tlf: 938 81 623 / rita@vhr.no
Du søker via søk linken.
Velkommen som søker !
Alle søkere blir behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist: 04.03.2018

Arbeidsgiver: Veksthuset Rekruttering AS avd Otta

Sted: Otta

Bransjer: Bygg og anlegg

Tiltredelse: Snarest

Hentet fra: FINN

Se annonse

Krav til kompetanse

 • Kompetanse Fagbrev/svennebrev
Stillingsnummer: 0517-2018-02-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Finn

24
FEB
Vågå kommune
Ferievikariat sommaren 2018 (sjukepleiar) for Vågå kommune

Vågå kommune

2680 VÅGÅ

.

Ferievikariat sommaren 2018 (sjukepleiar)

Helse- og omsorgstenester:


Arbeidsperiode: 25.06.18 - 19.08.18
 • Vågåheimen: pleie, kjøken og vaskeri
 • Heimetenesta: heimesjukepleie, praktisk bistand/personleg assistanse
 • Teneste for funksjonshemma: målretta miljøarbeid, praktisk bistand, aktivisering og rettleiing.
 • Helsesenteret: helsesekretær
 • Sjåfør: dagtilbod grøn omsorg og teneste for funksjonshemma (krav minimum førarkort kl. D1 (minibuss))

Søkjarar med fagkompetanse vil bli prioriterte (sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, studentar innan desse fagområda). Ufaglærte vil bli vurderte ut frå tidlegare praksis frå aktuelle arbeidsområde og bakgrunn elles.

Søkjarar over 18 år og søkjarar som kan gå inn i heile perioden vil bli prioriterte. Ønskje om fridagar i perioden må gjerast kjent i søknaden.

Søkjarar som kan vere interesserte i fleire arbeidsstader, blir bedne om å prioritere i søknaden kvar dei helst vil vere.

Søkjarar til heimetenestene og teneste for funksjonshemma må ha førarkort klasse B og kunne stille bil til disposisjon mot godtgjersle etter Statens reiseregulativ.

Det er krav om levert politiattest før oppstart.

Nærare opplysningar blir gjeve av Brit Sandum tlf. 61 29 37 50

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Tekniske tenester


Arbeidsperiode: 02.07.18 - 24.08.18

Reinhaldarar:

Det kan bli behov for vikarar innan reinhaldsoppgåver i kommunen (Vågåheimen/helsesenter, Dagsenter i Sjårdalen, SFO og ev. andre areal)

Nærare opplysningar blir gjeve av Tordis Leirflaten tlf. 90 22 44 68

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Attestar og vitnemål leggjast ved elektronisk skjema, eller sendast som e-post til postmottak@vaga.kommune.no eller som vanleg post til Vågå kommune, Edv. Stormsv 2, 2680 Vågå.

Arbeidsgiver: Vågå kommune

Sted: Vågå kommune

Hentet fra: Kommuner-1

Se annonseVågå kommune

Stillingsnummer: 0515-2018-02-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

24
FEB
Vågå kommune
Ferievikariat sommaren 2018 (vernepleiar) for Vågå kommune

Vågå kommune

2680 VÅGÅ

.

Ferievikariat sommaren 2018 (vernepleiar)

Helse- og omsorgstenester:


Arbeidsperiode: 25.06.18 - 19.08.18
 • Vågåheimen: pleie, kjøken og vaskeri
 • Heimetenesta: heimesjukepleie, praktisk bistand/personleg assistanse
 • Teneste for funksjonshemma: målretta miljøarbeid, praktisk bistand, aktivisering og rettleiing.
 • Helsesenteret: helsesekretær
 • Sjåfør: dagtilbod grøn omsorg og teneste for funksjonshemma (krav minimum førarkort kl. D1 (minibuss))

Søkjarar med fagkompetanse vil bli prioriterte (sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, studentar innan desse fagområda). Ufaglærte vil bli vurderte ut frå tidlegare praksis frå aktuelle arbeidsområde og bakgrunn elles.

Søkjarar over 18 år og søkjarar som kan gå inn i heile perioden vil bli prioriterte. Ønskje om fridagar i perioden må gjerast kjent i søknaden.

Søkjarar som kan vere interesserte i fleire arbeidsstader, blir bedne om å prioritere i søknaden kvar dei helst vil vere.

Søkjarar til heimetenestene og teneste for funksjonshemma må ha førarkort klasse B og kunne stille bil til disposisjon mot godtgjersle etter Statens reiseregulativ.

Det er krav om levert politiattest før oppstart.

Nærare opplysningar blir gjeve av Brit Sandum tlf. 61 29 37 50

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Tekniske tenester


Arbeidsperiode: 02.07.18 - 24.08.18

Reinhaldarar:

Det kan bli behov for vikarar innan reinhaldsoppgåver i kommunen (Vågåheimen/helsesenter, Dagsenter i Sjårdalen, SFO og ev. andre areal)

Nærare opplysningar blir gjeve av Tordis Leirflaten tlf. 90 22 44 68

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Attestar og vitnemål leggjast ved elektronisk skjema, eller sendast som e-post til postmottak@vaga.kommune.no eller som vanleg post til Vågå kommune, Edv. Stormsv 2, 2680 Vågå.

Arbeidsgiver: Vågå kommune

Sted: Vågå kommune

Hentet fra: Kommuner-1

Se annonseVågå kommune

Stillingsnummer: 0515-2018-02-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

24
FEB
Vågå kommune
Ferievikariat sommaren 2018 (helsefagarbeidar) for Vågå kommune

Vågå kommune

2680 VÅGÅ

.

Ferievikariat sommaren 2018 (helsefagarbeidar)

Helse- og omsorgstenester:


Arbeidsperiode: 25.06.18 - 19.08.18
 • Vågåheimen: pleie, kjøken og vaskeri
 • Heimetenesta: heimesjukepleie, praktisk bistand/personleg assistanse
 • Teneste for funksjonshemma: målretta miljøarbeid, praktisk bistand, aktivisering og rettleiing.
 • Helsesenteret: helsesekretær
 • Sjåfør: dagtilbod grøn omsorg og teneste for funksjonshemma (krav minimum førarkort kl. D1 (minibuss))

Søkjarar med fagkompetanse vil bli prioriterte (sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, studentar innan desse fagområda). Ufaglærte vil bli vurderte ut frå tidlegare praksis frå aktuelle arbeidsområde og bakgrunn elles.

Søkjarar over 18 år og søkjarar som kan gå inn i heile perioden vil bli prioriterte. Ønskje om fridagar i perioden må gjerast kjent i søknaden.

Søkjarar som kan vere interesserte i fleire arbeidsstader, blir bedne om å prioritere i søknaden kvar dei helst vil vere.

Søkjarar til heimetenestene og teneste for funksjonshemma må ha førarkort klasse B og kunne stille bil til disposisjon mot godtgjersle etter Statens reiseregulativ.

Det er krav om levert politiattest før oppstart.

Nærare opplysningar blir gjeve av Brit Sandum tlf. 61 29 37 50

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Tekniske tenester


Arbeidsperiode: 02.07.18 - 24.08.18

Reinhaldarar:

Det kan bli behov for vikarar innan reinhaldsoppgåver i kommunen (Vågåheimen/helsesenter, Dagsenter i Sjårdalen, SFO og ev. andre areal)

Nærare opplysningar blir gjeve av Tordis Leirflaten tlf. 90 22 44 68

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Attestar og vitnemål leggjast ved elektronisk skjema, eller sendast som e-post til postmottak@vaga.kommune.no eller som vanleg post til Vågå kommune, Edv. Stormsv 2, 2680 Vågå.

Arbeidsgiver: Vågå kommune

Sted: Vågå kommune

Hentet fra: Kommuner-1

Se annonseVågå kommune

Stillingsnummer: 0515-2018-02-7 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

24
FEB
Vågå kommune
Ferievikariat sommaren 2018 (studentar) for Vågå kommune

Vågå kommune

2680 VÅGÅ

.

Ferievikariat sommaren 2018 (studentar)

Helse- og omsorgstenester:


Arbeidsperiode: 25.06.18 - 19.08.18
 • Vågåheimen: pleie, kjøken og vaskeri
 • Heimetenesta: heimesjukepleie, praktisk bistand/personleg assistanse
 • Teneste for funksjonshemma: målretta miljøarbeid, praktisk bistand, aktivisering og rettleiing.
 • Helsesenteret: helsesekretær
 • Sjåfør: dagtilbod grøn omsorg og teneste for funksjonshemma (krav minimum førarkort kl. D1 (minibuss))

Søkjarar med fagkompetanse vil bli prioriterte (sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, studentar innan desse fagområda). Ufaglærte vil bli vurderte ut frå tidlegare praksis frå aktuelle arbeidsområde og bakgrunn elles.

Søkjarar over 18 år og søkjarar som kan gå inn i heile perioden vil bli prioriterte. Ønskje om fridagar i perioden må gjerast kjent i søknaden.

Søkjarar som kan vere interesserte i fleire arbeidsstader, blir bedne om å prioritere i søknaden kvar dei helst vil vere.

Søkjarar til heimetenestene og teneste for funksjonshemma må ha førarkort klasse B og kunne stille bil til disposisjon mot godtgjersle etter Statens reiseregulativ.

Det er krav om levert politiattest før oppstart.

Nærare opplysningar blir gjeve av Brit Sandum tlf. 61 29 37 50

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Tekniske tenester


Arbeidsperiode: 02.07.18 - 24.08.18

Reinhaldarar:

Det kan bli behov for vikarar innan reinhaldsoppgåver i kommunen (Vågåheimen/helsesenter, Dagsenter i Sjårdalen, SFO og ev. andre areal)

Nærare opplysningar blir gjeve av Tordis Leirflaten tlf. 90 22 44 68

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Attestar og vitnemål leggjast ved elektronisk skjema, eller sendast som e-post til postmottak@vaga.kommune.no eller som vanleg post til Vågå kommune, Edv. Stormsv 2, 2680 Vågå.

Arbeidsgiver: Vågå kommune

Sted: Vågå kommune

Hentet fra: Kommuner-1

Se annonseVågå kommune

Stillingsnummer: 0515-2018-02-8 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

24
FEB
Vågå kommune
Ferievikariat sommaren 2018 (kjøken) for Vågå kommune

Vågå kommune

2680 VÅGÅ

.

Ferievikariat sommaren 2018 (kjøken)

Helse- og omsorgstenester:


Arbeidsperiode: 25.06.18 - 19.08.18
 • Vågåheimen: pleie, kjøken og vaskeri
 • Heimetenesta: heimesjukepleie, praktisk bistand/personleg assistanse
 • Teneste for funksjonshemma: målretta miljøarbeid, praktisk bistand, aktivisering og rettleiing.
 • Helsesenteret: helsesekretær
 • Sjåfør: dagtilbod grøn omsorg og teneste for funksjonshemma (krav minimum førarkort kl. D1 (minibuss))

Søkjarar med fagkompetanse vil bli prioriterte (sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, studentar innan desse fagområda). Ufaglærte vil bli vurderte ut frå tidlegare praksis frå aktuelle arbeidsområde og bakgrunn elles.

Søkjarar over 18 år og søkjarar som kan gå inn i heile perioden vil bli prioriterte. Ønskje om fridagar i perioden må gjerast kjent i søknaden.

Søkjarar som kan vere interesserte i fleire arbeidsstader, blir bedne om å prioritere i søknaden kvar dei helst vil vere.

Søkjarar til heimetenestene og teneste for funksjonshemma må ha førarkort klasse B og kunne stille bil til disposisjon mot godtgjersle etter Statens reiseregulativ.

Det er krav om levert politiattest før oppstart.

Nærare opplysningar blir gjeve av Brit Sandum tlf. 61 29 37 50

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Tekniske tenester


Arbeidsperiode: 02.07.18 - 24.08.18

Reinhaldarar:

Det kan bli behov for vikarar innan reinhaldsoppgåver i kommunen (Vågåheimen/helsesenter, Dagsenter i Sjårdalen, SFO og ev. andre areal)

Nærare opplysningar blir gjeve av Tordis Leirflaten tlf. 90 22 44 68

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Attestar og vitnemål leggjast ved elektronisk skjema, eller sendast som e-post til postmottak@vaga.kommune.no eller som vanleg post til Vågå kommune, Edv. Stormsv 2, 2680 Vågå.

Arbeidsgiver: Vågå kommune

Sted: Vågå kommune

Hentet fra: Kommuner-1

Se annonseVågå kommune

Stillingsnummer: 0515-2018-02-9 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

24
FEB
Vågå kommune
Ferievikariat sommaren 2018 (vaskeri) for Vågå kommune

Vågå kommune

2680 VÅGÅ

.

Ferievikariat sommaren 2018 (vaskeri)

Helse- og omsorgstenester:


Arbeidsperiode: 25.06.18 - 19.08.18
 • Vågåheimen: pleie, kjøken og vaskeri
 • Heimetenesta: heimesjukepleie, praktisk bistand/personleg assistanse
 • Teneste for funksjonshemma: målretta miljøarbeid, praktisk bistand, aktivisering og rettleiing.
 • Helsesenteret: helsesekretær
 • Sjåfør: dagtilbod grøn omsorg og teneste for funksjonshemma (krav minimum førarkort kl. D1 (minibuss))

Søkjarar med fagkompetanse vil bli prioriterte (sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, studentar innan desse fagområda). Ufaglærte vil bli vurderte ut frå tidlegare praksis frå aktuelle arbeidsområde og bakgrunn elles.

Søkjarar over 18 år og søkjarar som kan gå inn i heile perioden vil bli prioriterte. Ønskje om fridagar i perioden må gjerast kjent i søknaden.

Søkjarar som kan vere interesserte i fleire arbeidsstader, blir bedne om å prioritere i søknaden kvar dei helst vil vere.

Søkjarar til heimetenestene og teneste for funksjonshemma må ha førarkort klasse B og kunne stille bil til disposisjon mot godtgjersle etter Statens reiseregulativ.

Det er krav om levert politiattest før oppstart.

Nærare opplysningar blir gjeve av Brit Sandum tlf. 61 29 37 50

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Tekniske tenester


Arbeidsperiode: 02.07.18 - 24.08.18

Reinhaldarar:

Det kan bli behov for vikarar innan reinhaldsoppgåver i kommunen (Vågåheimen/helsesenter, Dagsenter i Sjårdalen, SFO og ev. andre areal)

Nærare opplysningar blir gjeve av Tordis Leirflaten tlf. 90 22 44 68

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Attestar og vitnemål leggjast ved elektronisk skjema, eller sendast som e-post til postmottak@vaga.kommune.no eller som vanleg post til Vågå kommune, Edv. Stormsv 2, 2680 Vågå.

Arbeidsgiver: Vågå kommune

Sted: Vågå kommune

Hentet fra: Kommuner-1

Se annonseVågå kommune

Stillingsnummer: 0515-2018-02-10 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

24
FEB
Vågå kommune
Ferievikariat sommaren 2018 (helsesekretær) for Vågå kommune

Vågå kommune

2680 VÅGÅ

.

Ferievikariat sommaren 2018 (helsesekretær)

Helse- og omsorgstenester:


Arbeidsperiode: 25.06.18 - 19.08.18
 • Vågåheimen: pleie, kjøken og vaskeri
 • Heimetenesta: heimesjukepleie, praktisk bistand/personleg assistanse
 • Teneste for funksjonshemma: målretta miljøarbeid, praktisk bistand, aktivisering og rettleiing.
 • Helsesenteret: helsesekretær
 • Sjåfør: dagtilbod grøn omsorg og teneste for funksjonshemma (krav minimum førarkort kl. D1 (minibuss))

Søkjarar med fagkompetanse vil bli prioriterte (sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, studentar innan desse fagområda). Ufaglærte vil bli vurderte ut frå tidlegare praksis frå aktuelle arbeidsområde og bakgrunn elles.

Søkjarar over 18 år og søkjarar som kan gå inn i heile perioden vil bli prioriterte. Ønskje om fridagar i perioden må gjerast kjent i søknaden.

Søkjarar som kan vere interesserte i fleire arbeidsstader, blir bedne om å prioritere i søknaden kvar dei helst vil vere.

Søkjarar til heimetenestene og teneste for funksjonshemma må ha førarkort klasse B og kunne stille bil til disposisjon mot godtgjersle etter Statens reiseregulativ.

Det er krav om levert politiattest før oppstart.

Nærare opplysningar blir gjeve av Brit Sandum tlf. 61 29 37 50

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Tekniske tenester


Arbeidsperiode: 02.07.18 - 24.08.18

Reinhaldarar:

Det kan bli behov for vikarar innan reinhaldsoppgåver i kommunen (Vågåheimen/helsesenter, Dagsenter i Sjårdalen, SFO og ev. andre areal)

Nærare opplysningar blir gjeve av Tordis Leirflaten tlf. 90 22 44 68

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Attestar og vitnemål leggjast ved elektronisk skjema, eller sendast som e-post til postmottak@vaga.kommune.no eller som vanleg post til Vågå kommune, Edv. Stormsv 2, 2680 Vågå.

Arbeidsgiver: Vågå kommune

Sted: Vågå kommune

Hentet fra: Kommuner-1

Se annonseVågå kommune

Stillingsnummer: 0515-2018-02-11 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

24
FEB
Vågå kommune
Ferievikariat sommaren 2018 (reinhald) for Vågå kommune

Vågå kommune

2680 VÅGÅ

.

Ferievikariat sommaren 2018 (reinhald)

Helse- og omsorgstenester:


Arbeidsperiode: 25.06.18 - 19.08.18
 • Vågåheimen: pleie, kjøken og vaskeri
 • Heimetenesta: heimesjukepleie, praktisk bistand/personleg assistanse
 • Teneste for funksjonshemma: målretta miljøarbeid, praktisk bistand, aktivisering og rettleiing.
 • Helsesenteret: helsesekretær
 • Sjåfør: dagtilbod grøn omsorg og teneste for funksjonshemma (krav minimum førarkort kl. D1 (minibuss))

Søkjarar med fagkompetanse vil bli prioriterte (sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, studentar innan desse fagområda). Ufaglærte vil bli vurderte ut frå tidlegare praksis frå aktuelle arbeidsområde og bakgrunn elles.

Søkjarar over 18 år og søkjarar som kan gå inn i heile perioden vil bli prioriterte. Ønskje om fridagar i perioden må gjerast kjent i søknaden.

Søkjarar som kan vere interesserte i fleire arbeidsstader, blir bedne om å prioritere i søknaden kvar dei helst vil vere.

Søkjarar til heimetenestene og teneste for funksjonshemma må ha førarkort klasse B og kunne stille bil til disposisjon mot godtgjersle etter Statens reiseregulativ.

Det er krav om levert politiattest før oppstart.

Nærare opplysningar blir gjeve av Brit Sandum tlf. 61 29 37 50

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Tekniske tenester


Arbeidsperiode: 02.07.18 - 24.08.18

Reinhaldarar:

Det kan bli behov for vikarar innan reinhaldsoppgåver i kommunen (Vågåheimen/helsesenter, Dagsenter i Sjårdalen, SFO og ev. andre areal)

Nærare opplysningar blir gjeve av Tordis Leirflaten tlf. 90 22 44 68

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Attestar og vitnemål leggjast ved elektronisk skjema, eller sendast som e-post til postmottak@vaga.kommune.no eller som vanleg post til Vågå kommune, Edv. Stormsv 2, 2680 Vågå.

Arbeidsgiver: Vågå kommune

Sted: Vågå kommune

Hentet fra: Kommuner-1

Se annonseVågå kommune

Stillingsnummer: 0515-2018-02-12 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

24
FEB
Vågå kommune
Ferievikariat sommaren 2018 (sjåfør) for Vågå kommune

Vågå kommune

2680 VÅGÅ

.

Ferievikariat sommaren 2018 (sjåfør)

Helse- og omsorgstenester:


Arbeidsperiode: 25.06.18 - 19.08.18
 • Vågåheimen: pleie, kjøken og vaskeri
 • Heimetenesta: heimesjukepleie, praktisk bistand/personleg assistanse
 • Teneste for funksjonshemma: målretta miljøarbeid, praktisk bistand, aktivisering og rettleiing.
 • Helsesenteret: helsesekretær
 • Sjåfør: dagtilbod grøn omsorg og teneste for funksjonshemma (krav minimum førarkort kl. D1 (minibuss))

Søkjarar med fagkompetanse vil bli prioriterte (sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, studentar innan desse fagområda). Ufaglærte vil bli vurderte ut frå tidlegare praksis frå aktuelle arbeidsområde og bakgrunn elles.

Søkjarar over 18 år og søkjarar som kan gå inn i heile perioden vil bli prioriterte. Ønskje om fridagar i perioden må gjerast kjent i søknaden.

Søkjarar som kan vere interesserte i fleire arbeidsstader, blir bedne om å prioritere i søknaden kvar dei helst vil vere.

Søkjarar til heimetenestene og teneste for funksjonshemma må ha førarkort klasse B og kunne stille bil til disposisjon mot godtgjersle etter Statens reiseregulativ.

Det er krav om levert politiattest før oppstart.

Nærare opplysningar blir gjeve av Brit Sandum tlf. 61 29 37 50

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Tekniske tenester


Arbeidsperiode: 02.07.18 - 24.08.18

Reinhaldarar:

Det kan bli behov for vikarar innan reinhaldsoppgåver i kommunen (Vågåheimen/helsesenter, Dagsenter i Sjårdalen, SFO og ev. andre areal)

Nærare opplysningar blir gjeve av Tordis Leirflaten tlf. 90 22 44 68

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Attestar og vitnemål leggjast ved elektronisk skjema, eller sendast som e-post til postmottak@vaga.kommune.no eller som vanleg post til Vågå kommune, Edv. Stormsv 2, 2680 Vågå.

Arbeidsgiver: Vågå kommune

Sted: Vågå kommune

Hentet fra: Kommuner-1

Se annonseVågå kommune

Stillingsnummer: 0515-2018-02-13 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

24
FEB
Vågå kommune
Ferievikariat sommaren 2018 (tekniske tenester) for Vågå kommune

Vågå kommune

2680 VÅGÅ

.

Ferievikariat sommaren 2018 (tekniske tenester)

Helse- og omsorgstenester:


Arbeidsperiode: 25.06.18 - 19.08.18
 • Vågåheimen: pleie, kjøken og vaskeri
 • Heimetenesta: heimesjukepleie, praktisk bistand/personleg assistanse
 • Teneste for funksjonshemma: målretta miljøarbeid, praktisk bistand, aktivisering og rettleiing.
 • Helsesenteret: helsesekretær
 • Sjåfør: dagtilbod grøn omsorg og teneste for funksjonshemma (krav minimum førarkort kl. D1 (minibuss))

Søkjarar med fagkompetanse vil bli prioriterte (sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, studentar innan desse fagområda). Ufaglærte vil bli vurderte ut frå tidlegare praksis frå aktuelle arbeidsområde og bakgrunn elles.

Søkjarar over 18 år og søkjarar som kan gå inn i heile perioden vil bli prioriterte. Ønskje om fridagar i perioden må gjerast kjent i søknaden.

Søkjarar som kan vere interesserte i fleire arbeidsstader, blir bedne om å prioritere i søknaden kvar dei helst vil vere.

Søkjarar til heimetenestene og teneste for funksjonshemma må ha førarkort klasse B og kunne stille bil til disposisjon mot godtgjersle etter Statens reiseregulativ.

Det er krav om levert politiattest før oppstart.

Nærare opplysningar blir gjeve av Brit Sandum tlf. 61 29 37 50

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Tekniske tenester


Arbeidsperiode: 02.07.18 - 24.08.18

Reinhaldarar:

Det kan bli behov for vikarar innan reinhaldsoppgåver i kommunen (Vågåheimen/helsesenter, Dagsenter i Sjårdalen, SFO og ev. andre areal)

Nærare opplysningar blir gjeve av Tordis Leirflaten tlf. 90 22 44 68

Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2018

Attestar og vitnemål leggjast ved elektronisk skjema, eller sendast som e-post til postmottak@vaga.kommune.no eller som vanleg post til Vågå kommune, Edv. Stormsv 2, 2680 Vågå.

Arbeidsgiver: Vågå kommune

Sted: Vågå kommune

Hentet fra: Kommuner-1

Se annonseVågå kommune

Stillingsnummer: 0515-2018-02-14 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

24
FEB
Sel Kommune
Otta legekontor, 100% vikariat for Sel Kommune

Sel Kommune

2670 OTTA

.

Otta legekontor, 100% vikariat

St.id 1887

Vi søker fortrinnsvis en bioingeniør, da hovedtyngden av arbeidsoppgavene vil være å betjene laboratoriet, men helsesekretærer kan også søke.

Vi søker etter en person som er strukturert, kan jobbe selvstendig, og har gode kommunikasjon og samarbeidsevner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Kontaktperson: Tone M. Pedersen, tlf. 617 00 900

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillingar.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Søknadsfrist: 21.02.2018

Arbeidsgiver: Sel Kommune

Sted: Sel kommune

Hentet fra: www.sel.kommune.no

Se annonse

Stillingsnummer: 0517-2018-02-7 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

27
FEB
Lom kommune
Lærling i Lom kommune - helsearbeidarfaget og barne-og ungdomsarbeidarfaget for Lom kommune

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6
2686 LOM
Telefon: 61 21 73 00
E-post: post@lom.kommune.no Web: www.lom.kommune.no

Lom kommune ligg i Ottadalen i Oppland fylke og grensar i nord til Skjåk og Lesja, i aust til Vågå, i sør til Vang, og i vest til Luster i Sogn og Fjordane. Kommunen har sine noverande grenser frå 1866, då Skjåk vart skilt ut som eigen kommune.

Administrerande senter i kommunen er Fossbergom, òg kalla fjellbygda Lom. 

Lik Lom kommune på facebook!

Lærling i Lom kommune - helsearbeidarfaget og barne-og ungdomsarbeidarfaget

Lom kommune har behov for utviklingsorienterte og dyktige lærlingar med vilje og evne til å arbeide mot kommunen sine felles mål og satsingsområde.  

Vi ynskjer person(ar) som har gode samarbeidsevner og som er personleg eigna for stillinga. 

Det blir kravd at den som får lærekontrakt er løysingsorientert, offensiv og inkluderande i sitt arbeid, både i høve til kollega, pårørande og brukarar.

Lom kommune ynskjer lærlingar. Aktuelle lærefag kan vere:

 • Helsearbeidarfaget 
 • Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Og vi har inntil to plassar ledig frå hausten 2018.

Lærling i helsearbeidarfaget vil vere knytt mot både heimebastert- og institusjonsbasert omsorg.

Lærling i BU-faget vil vere innom både barnehag, barneskule og ungdomsskule

Nærare opplysningar;
 • ¿ Helsefagarbeidarfaget - Lom helseheim, telefon 61 21 72 25 
 • ¿ BU-faget ¿ rådgjevar personal Åste Einbu Gudbrandsen telefon 481 65 537

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

Namnet på søkjarane vil bli gjort offentleg. Det er krav om godkjent politiattest.

Elektronisk søknad finn de her

Søknadsfrist: 09.03.18    

Stillingsnummer: 0513-2018-02-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no

27
FEB
Lom kommune
Lærling i Lom kommune - barne-og ungdomsarbeidarfaget for Lom kommune

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6
2686 LOM
Telefon: 61 21 73 00
E-post: post@lom.kommune.no Web: www.lom.kommune.no

Lom kommune ligg i Ottadalen i Oppland fylke og grensar i nord til Skjåk og Lesja, i aust til Vågå, i sør til Vang, og i vest til Luster i Sogn og Fjordane. Kommunen har sine noverande grenser frå 1866, då Skjåk vart skilt ut som eigen kommune.

Administrerande senter i kommunen er Fossbergom, òg kalla fjellbygda Lom. 

Lik Lom kommune på facebook!

Lærling i Lom kommune - barne-og ungdomsarbeidarfaget

Lom kommune har behov for utviklingsorienterte og dyktige lærlingar med vilje og evne til å arbeide mot kommunen sine felles mål og satsingsområde.  

Vi ynskjer person(ar) som har gode samarbeidsevner og som er personleg eigna for stillinga. 

Det blir kravd at den som får lærekontrakt er løysingsorientert, offensiv og inkluderande i sitt arbeid, både i høve til kollega, pårørande og brukarar.

Lom kommune ynskjer lærlingar. Aktuelle lærefag kan vere:

 • Helsearbeidarfaget 
 • Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Og vi har inntil to plassar ledig frå hausten 2018.

Lærling i helsearbeidarfaget vil vere knytt mot både heimebastert- og institusjonsbasert omsorg.

Lærling i BU-faget vil vere innom både barnehag, barneskule og ungdomsskule

Nærare opplysningar;
 • ¿ Helsefagarbeidarfaget - Lom helseheim, telefon 61 21 72 25 
 • ¿ BU-faget ¿ rådgjevar personal Åste Einbu Gudbrandsen telefon 481 65 537

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

Namnet på søkjarane vil bli gjort offentleg. Det er krav om godkjent politiattest.

Elektronisk søknad finn de her

Søknadsfrist: 09.03.18    

Stillingsnummer: 0513-2018-02-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no

28
FEB
Tamnes Transport AS
Vi søker sjåfør for Tamnes Transport AS

Tamnes Transport AS

2670 OTTA

.

Vi søker sjåfør

Vi søker sjåfør i turnusordning med stasjonerings sted
Otta til partilast bil som trafikkerer Trondheim ¿ Oslo.

Krav til sjåfør:

 • Førerkort kl CE
 • YSK
 • ADR

Beherske norsk muntlig og skriftlig
Lønn etter avtale

Søknadsfrist 23.02.18.

Søknad/spørsmål om stillingen sendes til
magne@tamnestransport.no via annonselenken.

Søknadsfrist: 23.02.2018

Arbeidsgiver: Tamnes Transport AS

Sted: Trondheim - Oslo

Hentet fra: AMEDIA

Referansenummer: 3425839

Se annonse

Stillingsnummer: 0517-2018-02-8 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Amedia

28
FEB
Nye Brimi Bue AS
Servitør for Nye Brimi Bue AS

Nye Brimi Bue AS

Sognefjellsvegen 13
2686 LOM
E-post: tina@brimiland.no

Restaurant og butikk midt i Lom sentrum. BrimiBue åpnet i juni 2017, og har helårsåpen drift. I vinterhalvåret har vi ca 7 ansatte, og i sommersesongen har vi ca 22 ansatte.

BrimiBue vil i sommer ha åpent 10-22, sju dager i uken. Vi har lunsj og middag hver dag, og middagsmenyen vår varierer fra dag til dag. 

I butikken har vi småskalaprodukter fra norske matprodusenter. 

Servitør

Vi søker deg som har lyst til å være servitør i et restaurantmijø i utvikling midt i hjertet av Lom. Er du utadvendt, effektiv og serviceminded kan dette være noe for deg! 

Du bør helst være over 18 år, men alt er av interesse. 

Sommeren i Lom er gjerne hektisk, og du vil treffe mange folk med ulike nasjonaliteter. At du kan engelsk er derfor et stort pluss!

Stillingsnummer: 0513-2018-02-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no

01
MAR
Hindsæter Fjellhotell
Kokk for Hindsæter Fjellhotell

Hindsæter Fjellhotell

Hindsæter
2680 VÅGÅ
E-post: post@hindseter.no Web: www.hindseter.no

Hindsæter Fjellhotell er et lite familieid hotell i Jotunheimen. Hotellet ligger langs
fylkesvei 51 mellom Vågå og Beitostølen, 900 meter over havet.
Vi driver et kjøkken basert på lokale råvarer og har spesialisert oss på reinsdyrkjøtt.
Hindsæter er godkjent Norwegian Foodprint kjøkken.Vi serverer frokost, lokal lunsjmeny a la carte og kveldsmenyer med høy kvalitet.
Vi søker kokk for sommersesongen til vårt fjellkjøkken. Jobben er et engasjement som kan går over til fast jobb etter oktober 2018

Kokk

Vi ser etter deg som har erfaring fra hotell- og/eller restaurantkjøkken.
Du har interesse av å lære mer om det nordiske kjøkkenet med bruk av
nordiske, lokale råvarer. Du ser fram til å integrere bruk av røykeovn
og eldhus/ stabbur i kjøkkenarbeidet. Du må kunne snakke engelsk og
helst et skandinavisk språk.

Full stilling, arbeid etter vaktliste
Vaighet : Fra 1.6.2018 til 15.10.2018
Turnus

Lønn: etter avtale
Startdato: juni 2018

Send en søknad med CV, bilde og referanser pr. epost

Stillingsnummer: 0515-2018-02-15 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Fra Eures

01
MAR
Hindsæter Fjellhotell
Frokostvakt/kjøkkenassistent for Hindsæter Fjellhotell

Hindsæter Fjellhotell

Hindsæter
2680 VÅGÅ
E-post: post@hindseter.no Web: www.hindseter.no

Hindsæter Fjellhotell er et lite familieid hotell i Jotunheimen. Hotellet ligger langs
fylkesvei 51 mellom Vågå og Beitostølen, 900 meter over havet.
Vi driver et kjøkken basert på lokale råvarer og har spesialisert oss på reinsdyrkjøtt.
Hindsæter er godkjent Norwegian Foodprint kjøkken.Vi serverer frokost, lokal lunsjmeny a la carte og kveldsmenyer med høy kvalitet.
Vi søker kokk for sommersesongen til vårt fjellkjøkken. Jobben er et engasjement som kan går over til fast jobb etter oktober 2018

Frokostvakt/kjøkkenassistent

Vi ser etter deg som gjerne har erfaring fra liknende arbeid.
Hovedoppgaver er frokosttilberedning og -servering. Arbeidsoppgavene er veldig variert, det meste av arbeidstiden vil gå til frokostvakter, som inkluderer oppvask og generellt renhold. Frokostvakten vil også ha noe resepsjonsansvar på enkelte dager og må regne med å hjelpe til med renhold, serveringsoppgaver og kjøkkenassistent oppgaver andre
dager. Du må kunne snakke engelsk og helst et annet skandinavisk språk.

Full stilling, arbeid etter vaktliste
Vaighet : Fra 1.6.2018 til 15.10.2018
Dagtid
Lønn: etter avtale
Startdato: juni 2018

Send en søknad med CV, bilde og referanser pr. epost

Stillingsnummer: 0515-2018-02-16 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Fra Eures

01
MAR
Hindseter Fjellstue
Kokk/kjøkkenassistent for Hindseter Fjellstue

Hindseter Fjellstue

Hindsæter
2680 VÅGÅ
E-post: post@hindseter.no Web: www.hindseter.no

Hindsæter Fjellhotell er et lite familieid hotell i Jotunheimen. Hotellet ligger langs
fylkesvei 51 mellom Vågå og Beitostølen, 900 meter over havet.
Vi driver et kjøkken basert på lokale råvarer og har spesialisert oss på reinsdyrkjøtt.
Hindsæter er godkjent Norwegian Foodprint kjøkken.Vi serverer frokost, lokal lunsjmeny a la carte og kveldsmenyer med høy kvalitet.
Vi søker kokk for sommersesongen til vårt fjellkjøkken. Jobben er et engasjement som kan går over til fast jobb etter oktober 2018

Kokk/kjøkkenassistent

Vi ser etter deg som har erfaring fra hotell- og/eller restaurantkjøkken.
Du har interesse av å lære mer om det nordiske kjøkkenet med bruk av
nordiske, lokale råvarer. Du ser fram til å integrere bruk av røykeovn
og eldhus/ stabbur i kjøkkenarbeidet. Du må kunne snakke engelsk og
helst et skandinavisk språk.

Full stilling, arbeid etter vaktliste
Vaighet : Fra 1.6.2018 til 15.10.2018
Turnus
Lønn: etter avtale
Startdato: juni 2018

Send en søknad med CV, bilde og referanser pr. epost

Stillingsnummer: 0515-2018-02-17 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Fra Eures

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss viss du er på jakt etter jobb i Vågå, Lom eller Otta. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, difor er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vågå og omland!
Send epost

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vågå, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.
Send epost

Gründer i Vågå

Her innst i oljeskyggen treng du ikkje frykte nedskjæring og utflagging: I blomstrande Vågå finns knapt nok arbeidslause – og vi legg meir enn gjerne til rette om du vil starte opp for deg sjølv. Nystarta gründerkollektiv i kraftig vekst med masse kreativ spisskompetanse er på plass, og til våren opnar veksthus for produksjonsverksemder i oppstartsfasa opnar til våren.
Send epost

Har du kompetansa så finn Veksthuset jobben.

Veksthuset Rekruttering på Otta har til ei kvar tid ledige stillingar så sant rette kompetansa melder seg. Veksthuset headhunter og kandidatar til stillingar som ikkje blir lyst ut, og er stadig i kontakt med med både arbeidsgivarar og folk på utkikk etter jobb i samband med flytting til dalen. Sjekk www.vhr.no og ta kontakt.